Fűtésrendszer korszerűsítése a "Okos költségmegosztás alkalmazásának elterjesztése, radiátor csere program" keretében

A felhívás kódszáma: ZFR-ÉMI-TÁV/2020

 Rendelkezésre álló keretösszeg: 3 milliárd Ft

 1. Támogatást igénylők köre:

Kizárólag távfűtéssel ellátott lakásszövetkezetek és társasházak nyújthatnak be pályázatot.

A pályázati konstrukció keretében a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján az alábbi szervezetek pályázhatnak:

 • 692 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek – Társasházak
 • 593 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek – Lakásszövetkezetek

A pályázaton való részvétel feltétele a Társasházak esetén a pályázattal érintett épület, épületrész összes lakásának tulajdoni hányada alapján számított legalább egyszerű szavazattöbbséggel, a Lakásszövetkezetek esetén pedig a pályázattal érintett épület, épületrész összes lakástulajdonnal rendelkező tagok, nem tag - és Lakásszövetkezet tulajdonában lévő lakások esetén a szövetkezet, mint lakástulajdonos - tulajdonosok legalább több mint felének a támogató szavazatával meghozott közgyűlési határozat. Közgyűlési határozat meghozható közgyűlésen vagy írásbeli szavazással.

A pályázattal érintett épület vonatkozásában a nem magánszemélyek tulajdonában állóTársasházak esetében tulajdoni hányada, Lakásszövetkezetek esetében a lakások darabszáma alapján – lakások százalékos aránya nem haladhatja meg az épületben található összes lakás 50 százalékát.

Felhívjuk a Pályázók figyelmét arra, hogy ugyanazon épületre / épületrészre vonatkozóan csak egy pályázat részesíthető támogatásban, így a pályázat ismételt, módosítási céllal történő benyújtása csak a korábban beadott pályázat visszavonása vagy elutasítása esetén fogadható el.

Támogatásban részesülhetnek mindazon lakások, amelyek magánszemély, önkormányzat, társasházi lakóközösség vagy lakásszövetkezet tulajdonában állnak.

Az épületben elhelyezkedő nem lakás célú helyiségek – üzlet, iroda stb. –, valamint a jogi személynek minősülő, illetve annak nem minősülő gazdasági társaság tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonosaira jutó költségek fedezetére támogatás nem vehető igénybe.

A pályázat szempontjából nem minősül lakáscélúnak az a helyiség, mely az ingatlan-nyilvántartásban nem lakásként van nyilvántartva (például: üzletek, irodák, raktárak és az ezen helyiségekhez tartozó garázsok).

Pályázhatnak hagyományos technológiával készült épületek is, azzal a feltétel, hogy távhővel ellátott épületek legyenek.

Azon épületek / épületrészek korszerűsítése kapcsán, amelyek a ZFR-TÁV/2019 pályázati alprogramban támogatásban részesültek, jelen pályázati kiírás keretében támogatás nem igényelhető.

 1. Támogatható tevékenységek:

Jelen pályázati kiírással a kimutatható energia-megtakarítást és CO2 kibocsátás csökkenést eredményező, távhőszolgáltatásban érintett fűtési rendszerek korszerűsítése, felújítására irányuló beruházások támogathatóak.  A fűtési rendszer teljes körű (a jelen kiírásban az önállóan támogatható tevékenységek valamelyikét és az önállóan nem támogatható, választható tevékenységeket teljes körűen tartalmazó) korszerűsítése esetén a támogatás nyújtásának feltétele az épület hő központjában mért, időjárásra korrigált hő fogyasztás legalább 10%-os mértékű energiafogyasztás csökkentésének vállalása a Pályázó részéről, mely vállalás igazolására a korszerűsítést követő monitoring időszak alatt benyújtandó, Távhő szolgáltató által kiállított dokumentumok szolgálnak.

2/A) Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. Okos mérésre alkalmas - és a díjfizetők számára a fogyasztási adatokhoz történő napi, de legalább heti szintű hozzáférést lehetővé tevő - fűtési költségmegosztó rendszer kialakítása az okos költségmegosztók és a rendszerhez tartozó adatgyűjtők felszerelésével együtt;

A projekt keretében felszerelt okos költségmegosztók és a rendszerhez tartozó adatgyűjtők együttes anyag- és munkadíj költségének, valamint a radiátorok darabszámának hányadosa nem haladhatja meg a bruttó 10.000 Ft-ot, ellenkező esetben az ezt meghaladó rész a támogatás összegének megállapítása szempontjából nem kerül figyelembe vételre, azaz nem elszámolható költségnek minősül.

 1. Amennyiben az épületben már üzemelnek okos mérésre nem alkalmas költségmegosztók, úgy ezek teljes körű cseréje okos mérésbe kapcsolt költségmegosztó rendszerre;

A projekt keretében felszerelt okos költségmegosztók együttes anyag- és munkadíj költségének, valamint a radiátorok darabszámának hányadosa nem haladhatja meg a bruttó 10.000 Ft-ot, ellenkező esetben az ezt meghaladó rész a támogatás összegének megállapítása szempontjából nem kerül figyelembe vételre, azaz nem elszámolható költségnek minősül.

 1. Amennyiben az épületben már beszerelésre kerültek okos mérésre alkalmas költségmegosztók, de az adatgyűjtők beépítése nem történt meg úgy az adatgyűjtő-rendszer felszerelése és az okos költségmegosztó rendszer kialakítása.

A projekt keretében az adatgyűjtő rendszer felszereléséhez és az okos költségmegosztó rendszer kialakításához kapcsolódó együttes anyag- és munkadíj költségek, valamint a radiátorok darabszámának hányadosa nem haladhatja meg a bruttó 3.000 Ft-ot, ellenkező esetben az ezt meghaladó rész a támogatás összegének megállapítása szempontjából nem kerül figyelembe vételre, azaz nem elszámolható költségnek minősül.

Amennyiben egy készülék, támogatható tevékenység a meghatározott felső korlátnál magasabb áron kerül beszerzésre, a költségkorlát feletti összeg nem elszámolható költségnek minősül. Okos fűtési költségmegosztók felszerelése helyett elfogadható, amennyiben az okos költségmegosztó funkciót ellátó okos hőmennyiségmérők kerülnek beépítésre.

Az önállóan támogatható tevékenységek támogatásának előfeltétele, hogy a Pályázó nyilatkozik arról, hogy az alábbiakban felsorolt, „Önállóan nem támogatható tevékenységek” közül legalább az a)-e) alpontokban foglalt tevékenységeket már megvalósította vagy jelen pályázattal párhuzamosan kivitelezi azt.

2/B) Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Csőrendszer egycsöves rendszerről kétcsöves rendszerűvé, vagy legalább átkötő szakaszossá történő átalakítása, korszerűsítése és/vagy szigetelése;
 2. Az épület fűtési rendszerének hidraulikai egyensúlyát biztosító szerelvények (különösen a „strangszabályozók”) felszerelése;
 3. A fűtési rendszer strangjainak hidraulikai beszabályozása;
 4. A lakások hőleadóinak egyedi szabályozását biztosító radiátorszelepek (termosztatikus radiátorszelepek) és automatikus működésű állítóművek (pl. „termofejek”) beszerelése;
 5. Kétcsöves fűtés esetében visszatérő csavarzatok, egycsöves fűtés esetén golyóscsapok felszerelése;
 6. Legalább a legnagyobb fűtőfelületű hőleadóra kötelező jelleggel okos termosztatikus fej6 felszerelése;
 7. Meglévő radiátor(ok) új alumínium radiátor(ok)ra történő cseréje (radiátorok beépítése a szükséges fűtővíz-hőmérséklet megtartása vagy csökkentése mellett);
 8. A korszerűsítésre vonatkozóan kötelezően előírt, 3. sz. melléklet szerinti tartalommal ellátott tervdokumentáció elkészítése, amennyiben az a), b), c), d), e), f) vagy g) pontokban szereplő tevékenység megvalósítására kerül sor;
 9. Egyéb felmerülő szakértői, engedélyeztetési költségek és egyéb, az átvétellel kapcsolatos szakhatósági költségek a számviteli törvény szerinti számla alapján;
 10. Műszaki ellenőr költsége az elszámolható kivitelezési költség maximum 3%-ának erejéig.
 1. A támogatás mértéke, összege:

A támogatás maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 50 %-a.

A támogatás összege minimum 150.000 Ft, maximum 75.000.000 Ft.

 • További korlát a támogatás maximális mértékének meghatározása során:

A támogatás maximális mértéke lakásonként 400.000 Ft.

 1. Benyújtás határideje:

Pályázatot elektronikusan 2021. március 16. 10:00 órától a Támogatónál rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2021. augusztus 31-ig lehetséges benyújtani.